Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Senior Support.

1. Diensten

Senior Support treedt op als bemiddelaar/contactpersoon tussen u, opdrachtgever, en de dienstverlener. De dienstverlener zal rechtstreeks gaan werken voor de opdrachtgever. Senior Support heeft daarbij slechts een bemiddelende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een dienstverlener.

2. De dienstverleners

Senior Support werkt samen met particuliere dienstverleners, werkzaam via de regeling dienstverlening aan huis.

3. Professionele dienstverleners

Senior Support werkt daarnaast ook samen met professionele dienstverleners. Professionele dienstverleners hebben een Kamer van Koophandel registratie en beschikken over een eigen aansprakelijkheidsverzekering en een VOG.

4. Betaling

  •  Senior Support stelt jaarlijks, voor zover van toepassing, de tarieven vast.
  •  Senior Support stuurt maandelijks in opdracht van de dienstverlener een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Senior Support betaalt dienstverleners vervolgens zelf uit.
  • Voor de afgenomen diensten van de dienstverlener geldt een betalingsverplichting.

5. Herroeping

Het is voor de opdrachtgever te allen tijde mogelijk om een dienst te annuleren. Hiervoor worden dan geen kosten in rekening gebracht. Echter, indien een dienst binnen 24 uur vóór afgesproken aanvang van de dienst door de opdrachtgever wordt geannuleerd, kunnen de afgesproken uren in rekening gebracht worden.

6. Garantie

Mocht een gekoppelde dienstverlener stoppen of niet naar tevredenheid werken, dan dient u dat te melden aan Senior Support. Senior Support zal met u in overleg gaan om een oplossing te vinden.

7. Aansprakelijkheid

Senior Support kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een dienstverlener. Alleen voor particuliere dienstverleners die diensten verrichten van huishoudelijke aard, klussen en tuinwerkzaamheden, exclusief medische en of verzorgende taken, geldt de volgende aanvulling:

Indien de particuliere dienstverlener tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden schade veroorzaakt of zelf letselschade oploopt, dient de cliënt een beroep te doen op de eigen inboedel-/ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van Senior Support. De aansprakelijkheid van Senior Support is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.

8. Concurrentiebeding

Het is niet mogelijk om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en de dienstverlener, die via Senior Support tot stand is gekomen, de diensten in privésfeer of via een ander bureau aan te laten bieden door dezelfde dienstverlener. Deze manier van werken zal bestraft worden met een boete van €100,- per werkdag.

9. Privacy

Senior Support gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Zie hiervoor ook de privacy regeling op deze website.

10. Klachten

Klachten kunt u melden bij Senior Support. Gaat de klacht over een dienstverlener, dan zal Senior Support in dat geval een bemiddelende rol spelen tussen u en de dienstverlener. Zie hiervoor onze klachtenprocedure op deze website.

11. Wijziging algemene voorwaarden

Senior Support is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden en de website aan te brengen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen tijdig op de website gepubliceerd worden.